Khai giảng: T2-3/2020

Địa điểm: Hà Nội 

1.Đối tượng tham gia:

 • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
 • Các Giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ ban/ bộ phận trong doanh nghiệp;
 • Những người mong muốn nâng cao kỹ năng tạo động lực cho nhân viên

2.Mục tiêu:

Chương trình được thiết kế với mục tiêu giúp học viên:

 • Nắm được những mấu chốt quan trọng để hình thành và phát triển “năng lực tạo động lực làm việc” với vai trò làm một nhà quản lý;
 • Thấu hiểu cội nguồn hình thành nên niềm đam mê làm việc tại doanh nghiệp
 • Nắm được những nguyên tắc quan trọng trong việc tạo động lực làm việc;
 • Hiểu và biết cách vận dụng các công cụ, phương pháp tạo động lực làm việc hiệu quả trong môi trường doanh nghiệp

3.Nội dung chương trình:

Phần 1:  Động lực làm việc & tâm lý hành vi

 • Các khái niệm về động lực làm việc
 • Tâm lý hành vi của nhân viên
 • Thái độ làm việc của từng loại nhân viên

Phần 2: Nguyên tắc và quy trình tạo động lực làm việc

 • Ứng dụng mô hình kinh điển để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc
 • Các Nguyên tắc & Quy trình trong việc Tạo động lực

Phần 3: Vai trò của lãnh đạo trong việc tạo động lực làm việc

 • Vai trò của Lãnh đạo & Tầm quan trọng của việc tạo động lực
 • Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến động lực làm việc của nhân viên

Phần 4: Một số phương pháp tạo động lực

 • Phương pháp khích lệ, hỗ trợ, phản hồi và biểu dương hiệu quả
 • Phương pháp phát triển nhân viên
 • Phương pháp cân bằng và thúc đẩy

Một số hình ảnh đào tạo của HRD Academy: 

                                                                                                                                                                                             

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082