Khai giảng: T2-3/2020

Địa điểm: Hà Nội 

1.Đối tượng tham gia:

 • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
 • Các Giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ ban/ bộ phận trong doanh nghiệp;
 • Nhân viên/Chuyên viên
 • Những người mong muốn nâng cao năng lực quản lý và dẫn dắt sự thay đổi

2.Mục tiêu:

Chương trình được thiết kế với mục tiêu giúp học viên:

 • Nhận thức rõ các nhu cầu thay đổi trong cuộc sống hằng ngày để từ đó
 • Điều chỉnh bản thân để thích nghi
 • Tự điều chỉnh nhận thức về sự thay đổi cho tương lai
 • Lãnh đạo dẫn dắt quá trình thay đổi

3.Nội dung chương trình:

Phần 1:  Nhận thức về sự thay đổi

 • Tầm quan trọng của sự thay đổi
 • Lý do của sự thay đổi
 • Lợi ích của sự thay đổi

Phần 2: Các cản trở của quá trình thay đổi

 • Các đặc điểm tâm lý của con người
 • Các lý do khiến cuộc thay đổi diễn ra khó khăn
 • Chu trình tâm lý trong quá trình thay đổi
 • Mẫu nhân viên trong quá trình thay đổi

Phần 3: Dẫn dắt quá trình thay đổi

 • Các yếu tố cần tác động
 • Mô hình thay đổi Kurt Lewin
 • Mô hình 8 bước dẫn dắt sự thay đổi

Phần 4: Quản lý và lãnh đạo quá trình thay đổi

 • Quản lý là gì? Lãnh đạo là gì?
 • Quản lý quá trình thay đổi
 • Lãnh đạo quá trình thay đổi
 • Trở thành Nhà quản lý dẫn dắt sự thay đổi
 

Một số hình ảnh đào tạo của HRD Academy: 

                                                                                                                                                                                             

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082