Khai giảng: T2-3/2020

Địa điểm: Hà Nội 

1.Đối tượng tham gia:

 • Các cấp lãnh đạo, CEO, Chủ doanh nghiệp
 • Các Giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ ban/ bộ phận tại doanh nghiệp
 • Nhân sự phụ trách tuyển dụng
 • Các cá nhân muốn nâng cao năng lực tuyển dụng

2.Mục tiêu:

 • Chương trình được thiết kế với mục tiêu giúp học viên:
 • Xác định được tầm quan trọng của nghề bán hàng
 • Xác định được con đường sự nghiệp của nghề bán hàng
 • Phân biệt được tính cách và tâm lý mua hàng của khách hàng
 • Xác lập các bước và quy trình bán hàng chuyên nghiệp
 • Hoàn thiện kỹ năng xử lý tình huống trong hoạt động bán hàng

3.Nội dung chương trình:

Phần 1:  Tổng quan về chăm sóc khách hàng

 • Những thách thức trong môi trường kinh doanh
 • Phát huy lợi thế cạnh tranh trong hoạt động chăm sóc khách hàng

Phần 2: Phương pháp chăm sóc khách hàng đột phá

 • Thấu hiểu khách hàng qua mô hình DISC
 • Các nguyên tắc quan trọng trong chăm sóc khách hàng
 • Quy trình và phương pháp chăm sóc khách hàng đột phá
 • Những sai lầm cần tránh trong chăm sóc khách hàng 

Phần 3: Mô hình phát triển khách hàng CCP

 • Customer (khách hàng): Chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng thành khách hàng
 • Client (bạn hàng): Chuyển đổi từ khách hàng thành bạn hàng
 • Partner (đối tác): Chuyển đổi từ bạn hàng thành đối tác 

Roleplay: Ứng dụng mô hình phát triển khách hàng CCP trong doanh nghiệp

Phần 4: Kỹ năng xử lý khiếu nại và giải quyết phản hồi hiệu quả

 • Nguyên tắc chung trong xử lý khiếu nại
 • Quy trình xử lý khiếu nại: HEART
 • Kỹ thuật nắm bắt tâm lý khách hàng khi xử lý khiếu nại

Roleplay: Thực hành xử lý khiếu nại

 

Một số hình ảnh đào tạo của HRD Academy: 

                                                                                                                                                                                             

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082