Khai giảng: T2-3/2020

Địa điểm: Hà Nội 

1.Đối tượng tham gia:

 • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
 • Các Giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ ban/ bộ phận tại doanh nghiệp
 • Nhân sự phụ trách tuyển dụng
 • Các cá nhân muốn nâng cao năng lực tuyển dụng

2.Mục tiêu:

 • Chương trình được thiết kế với mục tiêu giúp học viên:
 • Hiểu rõ về các phương pháp tuyển dụng hiện đại
 • Hiểu rõ về khung năng lực
 • Biết cách ứng dụng xây dựng phương pháp phỏng vấn, các bài test theo khung năng lực hành vi
 • Hiểu và vận dụng tốt phương pháp phỏng vấn STAR trong tuyển dụng

3.Nội dung chương trình:

Phần 1:  Tổng quan về tuyển dụng và khung năng lực 

 • Mục tiêu của tuyển dụng
 • Quy trình tuyển dụng
 • Tổng quan về khung năng lực
 • Xác định các bậc năng lực

Phần 2: Phương pháp phỏng vấn dựa trên khung năng lực

 • Tuyển dụng truyền thống
 • Tuyển dụng dựa trên khung năng lực
 • So sánh tuyển dụng truyền thống và tuyển dụng dựa trên khung năng lực
 • Các bước tuyển dụng dựa trên khung năng lực

Roleplay: Thực hành tuyển dụng dựa trên khung năng lực

Phần 3: Các kỹ năng phỏng vấn dựa trên khung năng lực

 • Nên và không nên trong phỏng vấn
 • Kỹ thuật đặt câu hỏi trong phỏng vấn
 • Cấu trúc phỏng vấn hình phễu
 • Kỹ thuật phỏng vấn STAR, 5W3H
 • Xây dựng cấu trúc năng lực vị trí phỏng vấn

Phần 4: Kỹ năng ra quyết định tuyển dụng

 • Xây dựng công cụ ghi nhận kết quả phỏng vấn
 • Quyết định tuyển dụng dựa trên đánh giá năng lực

Thảo luận nhóm: Giải quyết các vấn đề thực tiễn tại  các doanh nghiệp

Một số hình ảnh đào tạo của HRD Academy: 

                                                                                                                                                                                             

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082