Khai giảng: T2-3/2020

Địa điểm: Hà Nội 

1.Đối tượng tham gia:

 • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
 • Các Giám đốc chức năng, trưởng/phó các phòng/ ban/ bộ phận tại doanh nghiệp
 • Nhân sự phụ trách văn hóa doanh nghiệp và truyền thông nội bộ
 • Những cá nhân muốn nâng cao năng lực quản trị

2.Mục tiêu:

 • Chương trình được thiết kế với mục tiêu giúp học viên:
 • Thấu hiểu nền tảng của văn hóa doanh nghiệp
 • Nắm bắt phương pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng tới hiệu suất
 • Thực hiện chiến lược và quy trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 • Thấu hiểu vai trò của quản lý, lãnh đạo trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

3.Nội dung chương trình:

Phần 1:  Nền tảng của văn hóa doanh nghiệp

 • Văn hóa doanh nghiệp là gì?
 • Các lớp văn hóa doanh nghiệp
 • Các biểu tượng thể hiện văn hóa doanh nghiệp
 • Các niềm tin, quy tắc ứng xử được chia sẻ trong văn hóa doanh nghiệp
 • Các giá trị cốt lõi

Thảo luận nhóm: Các nền tảng văn hóa Doanh nghiệp nên học hỏi

Phần 2: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng tới hiệu suất

 • Các yếu tố tác độgn tới hiệu suất doanh nghiệp
 • Văn hóa tác động tới hiệu suất như thế nào
 • Nuôi dưỡng các hành vi tạo ra hiệu suất cao

Thảo luận nhóm: Phân tích các hành vi, rào cản tạo nên hiệu suất kém tại các đơn vị

Phần 3: Chiến lược và quy trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp

 • Chiến lược xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 • Các rào cản trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đối sách
 • Quy trình 7 bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Bài tập thực hành: Lập kế hoạch xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Phần 4: Vai trò của cấp quản lý lãnh đạo tỏng xây dựng văn hóa doanh nghiệp

 • Vai trò của các bên trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 • Lãnh đạo cấp cao
 • Quản lý cấp trung
 • Khối đào tạo và phát triển văn hóa
 • Game mô phỏng vai trò các bên
 • Các kỹ năng của người quản lý trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 • Lập kế hoạch xây dựng, duy trì văn hóa doanh nghiệp tại từng phòng ban

Một số hình ảnh đào tạo của HRD Academy: 

                                                                                                                                                                                             

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082