CHECKLIST CUỘC HỌP TRỰC TUYẾN HIỆU QUẢ

I. TRƯỚC CUỘC HỌP:

Xác định 5P cuộc họp: Purpose (mục đích), Product (sản phẩm),Participants (Thành phần người tham dự), Process (quy trình), Probable issues (các vấn đề có thể xảy ra).

Chuẩn bị cho cuộc họp:

+ Gửi trước tới người tham dự: tài liệu và thông tin cuộc họp (lịch, link, ID, Password, giảng viên,..) và phân công công việc cụ thể cho từng người

+ Remind khách mời trước cuộc họp ít nhất 1 ngày.

Chuẩn bị hậu cần:

+ Địa điểm, phòng họp phải đặt trước; sắp xếp phòng đủ số lượng người tham dự

+ Đảm bảo các thiết bị trực tuyến: micro, camera, âm thanh, wifi,...và thiết bị văn phòng.

II. TRONG CUỘC HỌP:

Đầy đủ thông tin để thảo luận và hướng tới mục đích của cuộc họp

Đảm bảo về trang thiết bị: micro, camera, loa, hình ảnh và không có âm thanh bên ngoài gây ảnh hưởng đến cuôc họp

Đảm bảo về thời gian cho từng phần và cuộc họp

Ghi biên bản cuộc họp: mẫu hợp tiêu chuẩn, rõ ràng, ngắn gọn và ghi chép đúng, đủ toàn bộ cuộc họp

Đảm bảo các ý kiến của người muốn phát biểu phải được lắng nghe

Người tham dự đã đồng thuận với quyết định của cuộc họp

 

III. SAU CUỘC HỌP:

Biên bản cuộc họp phải được ghi chép theo tiêu chuẩn và gửi tới tất cả người tham dự.

Theo dõi, báo cáo các hoạt động diễn ra trong cuộc họp và đánh giá kết quả cuộc họp.

Sau buổi họp, người tham gia phải nắm được các bước thực hiện tiếp theo và thời gian, địa điểm diễn ra buổi họp tới.

 

Tải file net tại: https://bit.ly/2VwJKNo

 

HỌC VIỆN QUẢN TRỊ HRD ACADEMY

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082