Ebook Phi thuyền L&D trong bối cảnh mới

Mô hình kinh doanh, hành vi khách hàng, mô hình tổ chức, hình thức tương tác, trải nghiệm nhân viên và công tác đào tạo phát triển năng lực trong các tổ chức đã thay đổi. Thấu hiểu bối cảnh, chuyển đổi mô hình và từ đó tạo năng lực mới là ba bước cơ bản mà những người làm công tác đào tạo và phát triển cần chú trọng trong bối cảnh mới. Sự thành công của các kế hoạch đào tạo và phát triển trong bối cảnh mới sẽ phụ thuộc rất lớn vào tư duy & khả năng dẫn dắt sự thay đổi của những người làm Đào tạo & Phát triển tổ chức. Các khoá học LiveLearning, Các chương trình huấn luyện trực tuyến trên môi trường số, mô hình tổ chức đào tạo tinh gọn,....phù hợp trong bối cảnh mới đều là những ưu tiên quan trọng. Học viện Quản trị HRD Academy thân gửi Quý Anh/ Chị Ebook "Phi thuyền L&D trong bối cảnh mới" với ba nội dung chính:

PHẦN I: Nền tảng Học tập trong bối cảnh mới.
•6 xu hướng dịch chuyển hành vi học tập trong bối cảnh mới
•Hệ sinh thái L&D trong bối cảnh mới
•Ngôi nhà học tập trong bối cảnh mới

PHẦN II: Đào tạo & Phát triển trong bối cảnh mới.
•6 Thách thức & 3 Bài học dành cho L&D trong bối cảnh mới
•Mô hình L&D tinh gọn trong bối cảnh mới
•Lập & Triển khai kế hoạch đào tạo trong bối cảnh mới

PHẦN III: Dẫn dắt sự thay đổi trong bối cảnh mới.
•Quản trị tổ chức trong bối cảnh mới.
•5 Gợi ý thiết kế hình thái L&D trong bối cảnh mới.
•Kiến tạo năng lực mới cho đội ngũ trong bối cảnh mới

 

 

 
Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082