TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN

1. Lợi ích sau khóa học

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

- Nắm rõ những cách thức thúc đẩy nhân viên phù hợp và phương pháp áp dụng trong công việc

- Nền tảng hình thành đam mê làm việc trong môi trường doanh nghiệp

- Những yếu tố ảnh hưởng tới động lực làm việc của nhân viên

- Hiểu và biết cách vận dụng các công cụ, phương pháp tạo động lực làm việc hiệu quả trong môi trường doanh nghiệp hiện naY

2. Phương pháp giảng dạy

Với kinh nghiệm triển khai nội dung tương tự cho rất nhiều đơn vị, Phương pháp giảng dạy phù hợp là “Giáo dục chủ động”. Cụ thể:

- Học viên là Trung tâm, Giảng viên là người dẫn dắt, gợi mở bằng phương pháp sinh động, trực quan.

- Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)

- Làm việc nhóm (Team work)

- Thuyết trình (Presentation)

- Định hướng thực hành liên tục, chú trọng case study thực tiễn.

- Tư duy, tiếp nhận tích cực.

3. Nội dung khóa học  

PHẦN I. TÂM LÝ NHÂN VIÊN VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ

- Hệ giá trị trong công việc của nhân viên và người quản lý;

- Thái độ khi làm việc của nhân viên và người quản lý;

- Quan điểm của nhân viên và nhà quản lý về môi trường và văn hóa làm việc.

PHẦN II. VAI TRÒ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC

- Vai trò của người lãnh đạo & tầm quan trọng của công tác tạo động lực làm việc;

- Những mấu chốt quan trọng để hình thành và phát triển năng lực trong việc tạo động lực cho cá nhân và nhóm làm việc

- Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến động lực làm việc.

*Thực hiện case study thực tiễn

PHẦN III. NGUYÊN TẮC VÀ QUY TRÌNH TẠO ĐỘNG LỰC

- Những nguyên tắc cơ bản trong tạo động lực làm việc

- Quy trình tạo động lực

- Hiểu và biết cách vận dụng các mô hình kinh điển để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc

- Thang nhu cầu của Maslow;

- Thuyết nhu cầu của McClelland;

- Thuyết hai yếu tố - Herzberg.

PHẦN IV. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC HIỆU QUẢ

- Phương pháp thiết kế lại/ định nghĩa lại công việc;

- Phương pháp khích lệ, hỗ trợ, phản hồi và biểu dương hiệu quả;

- Phương pháp ủy thác và phân quyền;

- Phương pháp luân chuyển công việc;

- Phương pháp cân bằng và thúc đẩy;

- Phương pháp phát triển nhân viên;

- Phương pháp định hướng theo các giá trị then chốt.

*Thảo luận nhóm giải quyết vấn đề thực tiễn tại doanh nghiệp

Học viện Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang là Giám đốc Nhân sự? Bạn là người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũ? Bộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản lý điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu và Giảng viên quản trị công ty, Bộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn và chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082