Đo lường tác động và hiệu quả đào tạo

ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO

I - Khái niệm liên quan

Để thống nhất cách hiểu, các khái niệm dùng trong đo lường tác động & đánh giá hiệu quả học tập được giới thiệu:

Học tập: Là quá trình tiếp thu giá trị mới (kiến thức, kỹ năng, thái độ). Quá trình học tập diễn ra dưới nhiều hình thức: tham gia lớp học, được kèm cặp trong công việc, được trải nghiệm dự án thực tiễn …

Tác động: là sự thay đổi trong hành vi, kết quả công việc của 1 cá nhân, tổ chức.

Hiệu quả: là tương quan giữa kết quả nhận được và chi phí bỏ ra.

Đo lường: là xác định mức độ/độ lớn thực tế của 1 hay 1 bộ tiêu chí, kết quả của đo lường là đưa ra những bằng chứng và con số (facts and fingers).

Đánh giá: là nhận định về kết quả thực tế đo lường được, trong mối tương quan với kỳ vọng, mục tiêu và chi phí. Đánh giá là căn cứ dẫn đến những quyết định.

II - Mô hình đo lường tác động và hiệu quả đào tạo

1. Mô hình đánh giá kết quả đào tạo Kirkpatrick

Bốn cấp độ tác động của đào tạo theo Kirkpattrick bao gồm:

- Cấp độ 1 - Phản ứng: học viên cảm nhận về như thế nào về chương trình (nội dung, giảng viên, công tác tổ chức lớp), mục tiêu chính là để cải thiện chương trình.

- Cấp độ 2 - Học tập: những giá trị mới (kiến thức, kỹ năng, thái độ) từ khóa học tại thời điểm kết thúc. Để đánh giá kiến thức, thường dùng các bài test, kỹ năng thường được đánh giá từ các bài thực hành, diễn vai giả định, thái độ thường được đánh giá qua phỏng vấn hoặc mục tiêu ứng dụng. CBLĐ yêu cầu học viên trình bày báo cáo ngày đầu tiên trở lại với công việc.

- Cấp độ 3 - Hành vi: đo lường khả năng chuyển hóa kiến thức, kỹ năng, thái độ từ môi trường học tập thành hành vi thể hiện trong công việc thực tiễn. Ở đây, xuất hiện yếu tố điều kiện và môi trường làm việc với những cơ hội áp dụng kiến thức/kỹ năng/thái độ đã học hoặc những rào cản (văn hóa tổ chức, phong cách quản lý, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị …). Cần lưu ý, ngay cả trong môi trường có nhiều cơ hội thì hành vi của học viên cũng cần thời gian để thay đổi. Sự tham gia của quản lý trực tiếp là yếu tố quan trọng để khuyến khích học viên thay đổi hành vi.

- Cấp độ 4 - Kết quả: đo lường mức độ đóng góp của hoạt động học tập lên kết quả hoạt động của cá nhân, bộ phận và công ty hay không? Ở cấp độ này, cần bóc tách được các yếu tố khác ảnh hưởng tới kết quả.

2. Mô hình đánh giá kết quả đào tạo của Jack Phillips

Jack Phillips-Chủ tịch Viện ROI, nơi cung cấp dịch vụ đo lường, phân tích và đánh giá tác động của đào tạo, người đã cung cấp dịch vụ tư vấn cho hơn 60 công ty thuộc Fortune 100 và là diễn giả nổi tiếng thế giới trong các hội thảo - đã đẩy vấn đề đi xa hơn bằng việc giới thiệu một cấp độ mới.

- Cấp độ 5 - ROI: đo lường hiệu quả từ 1 đồng vốn đầu tư cho đào tạo. Mặc dù cấp độ này đòi hỏi rất nhiều điều kiện nhưng nó cũng giúp thỏa mãn trăn trở của khách hàng quan trọng nhất của đào tạo - chủ đầu tư.

III - Cách thức vận dụng mô hình vào thực tế đánh giá tại doanh nghiệp

Vận dụng mô hình trong thực tiễn, người làm nghề L&D cần chú trọng các quy tắc sau:

- Phù hợp: áp dụng cấp độ đánh giá phù hợp với nội dung. Ví dụ, với các khóa học thời lượng ngắn, chỉ áp dụng đo lường ở cấp độ 1, 2. Với các chương trình trọng điểm, áp dụng cấp độ 3, 4, 5

- Nhất quán: đo lường và đánh giá phải dựa trên hệ quy chiếu nhất quán, ví dụ so sánh sự thay đổi về hành vi trước và sau đào tạo phải cùng một bộ tiêu chí, một thang đo.

- Thuyết phục: phương pháp luận, công cụ, dữ liệu phải đáng tin cậy để thuyết phục được các bên liên quan và không lãng phí công sức

- Hiệu quả: thực tế có những cách rất đơn giản để đạt được mục đích đo lường, ví dụ xem 5 bức ảnh chụp ngẫu nhiên 1 lớp học có thể đánh giá khá chính xác độ hài lòng của học viên. Tương tự, hãy chọn phương thức đơn giản nhất, mất ít nguồn lực nhất để đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động đo lường tác động & hiệu quả học tập.

----------------------------------------------------

Giải pháp đào tạo HRD Live-Learning

Giải pháp đào tạo HRD Inhouse

Bài viết tham khảo: CoLearning - Tổng hợp bài RECAP chất lượng

Bài viết tham khảo: Tổ chức và triển khai đào tạo hiệu quả

Bài viết tham khảo: Triển khai đào tạo hiệu quả tại mô hình Tập đoàn

 

Học viện Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang là Giám đốc Nhân sự? Bạn là người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũ? Bộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản lý điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu và Giảng viên quản trị công ty, Bộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn và chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082