Vai trò các bộ phận trong tổ chức khi triển khai E-Learning

TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO E-LEARNING

Thành viên của một dự án E-learning yêu cầu các năng lực về một số lĩnh vực đặc thù khác với đào tạo truyền thống như công nghệ hay các kỹ năng liên quan tới truyền thông.

Mô hình dưới đây mô tả đầy đủ các chức năng & nhiệm vụ đầy đủ của một đội ngũ triển khai E-learning chuẩn quốc tế theo các bước dựa trên việc Xây dựng nội dung theo mô hình ADDIE

Trên thực tế, một nhân sự của phòng E-learning có thể phụ trách nhiều chức năng phụ thuộc vào các yếu tố như:

 • Quy mô của dự án
 • Số lượng công việc “outsourced”
 • Khả năng đảm nhiệm các vai trò của thành viên
 • Yêu cầu về công nghệ và phương tiện truyền thông

 • Quản lý nhân sự/phát triển năng lực (CompentenceDevelopment)

  Chịu trách nhiệm phân tích nhu cầu & đối tượng đào tạo, điều phối toàn bộ hoạt động, nhân sự trong hệ thống, đánh giá tác động của đào tạo tới kết quả của tổ chức.

 • Thiết kế giảng dạy – Instructional designers (IDs)

  IDs chịu trách nhiệm cho chiến lược giảng dạy tổng thể. Họ làm việc với quản lý để hiểu mục tiêu đào tạo, làm việc với SMEs để xác định những kỹ năng, kiến thức nào cần có trong khóa học, lựa chọn chiến lược giảng dạy và hỗ trợ đội trong việc xác định chiến lược phân phối và đánh giá chương trình.

  IDs cũng chịu trách nhiệm thiết kế các hoạt động và công nghệ học tập cụ thể cần thiết cho khóa học, bao gồm cả kịch bản khóa học. Nội dung cung cấp bởi SMEs sẽ được sửa đổi và tích hợp về mặt sư phạm, yếu tố truyền thông & công nghệ để tạo điều kiện và hỗ trợ học viên quá trình học.

 • Chuyên gia - Subject matter experts (SMEs)

  SMEs chịu trách nhiệm cho nội dung khóa học, cung cấp kiến thức và thông tin cần thiết cho các khóa học. Họ hợp tác với IDs để thiết kế khóa học và xác định chiến lược đánh giá sau khóa học.

 • Nhà phát triển web và biên tập viên truyền thông

  Các nhà phát triển web và biên tập viên truyền thông chịu trách nhiệm phát triển các khóa học tự học. Họ liên kết các thành phần khóa học, phát triển các thành phần truyền thông và tương tác, tạo phần mềm khóa học, điều chỉnh giao diện của nền tảng học tập và cài đặt phần mềm khóa học trên máy chủ Web.

  Lập trình viên cơ sở dữ liệu có thể cần thiết để cài đặt và định cấu hình cơ sở dữ liệu và thu thập dữ liệu của người học.

 • Quản lý lớp học, giảng viên và hướng dẫn viên trực tuyến

              Đây là những vai trò cần có trong bước triển khai. Quản lý lớp học quản lý học viên đăng ký. Giảng viên và người hướng dẫn trực tuyến hỗ trợ các hoạt động học tập và thúc đẩy người học trong suốt quá trình.  Họ tạo một môi trường truyền cảm hứng cho người tham gia, đảm bảo thông tin giữa các bên liên quan, thúc đẩy sự tham gia và tạo điều kiện học viên trao đổi, tương tác

 • Hỗ trợ kỹ thuật (Techniqual Support)

          Chịu trách nhiệm hỗ trợ nhà sản xuất và người dung trong mọi giai đoạn

Trên thực tế, nhân sự của phòng E-learning sẽ phụ thuộc vào mức độ đầu tư của tổ chức cho hoạt động đào tạo nói chung cũng như hoạt động đào tạo E-learning nói riêng

👉 Tham khảo giải pháp huấn luyện trực tuyến HRD Live-Learning đang được triển khai cùng hơn 30 đối tác: https://livelearning.hrd.com.vn/

Học viện Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang Giám đốc Nhân sự? Bạn người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũ? Bộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu Giảng viên quản trị công tyBộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

Hotline: Miền Bắc: 097 345 2082; Miền Nam: 036 423 6082