Quản trị sự thay đổi

1. Lợi ích sau khóa học

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

- Nhận thức về sự thay đổi trong tổ chức

- Quản trị & Dẫn dắt sự thay đổi

- Đánh giá và Củng cố kết quả sự thay đổi

- Quản lý & Lãnh đạo trong quá trình thay đổi

2. Phương pháp giảng dạy

Với kinh nghiệm triển khai nội dung tương tự cho rất nhiều đơn vị, Phương pháp giảng dạy phù hợp là “Giáo dục chủ động”. Cụ thể:

- Học viên là Trung tâm, Giảng viên là người dẫn dắt, gợi mở bằng phương pháp sinh động, trực quan.

- Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)

- Làm việc nhóm (Team work)

- Thuyết trình (Presentation)

- Định hướng thực hành liên tục, chú trọng case study thực tiễn.

- Tư duy, tiếp nhận tích cực.

3. Nội dung tổng quan

PHẦN I. NHẬN THỨC VỀ SỰ THAY ĐỔI

- Tầm quan trọng của sự thay đổi

- Lý do của sự thay đổi

- Lợi ích của sự thay đổi

*Thực hiện case study thực tiễn

PHẦN II. CÁC CẢN TRỞ CỦA QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI

- Các đặc điểm tâm lý của con người

- Các lý do khiến cuộc thay đổi diễn ra khó khăn

- Chu trình tâm lý trong quá trình thay đổi

- 4 mẫu nhân viên trong quá trình thay đổi

*Thực hiện game mô phỏng

Phần III. DẪN DẮT QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI

- Các yếu tố cần tác động

- Mô hình thay đổi Kurt Lewin

- Mô hình 8 bước dẫn dắt sự thay đổi

PHẦN IV. QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO TRONG QUÁ TRÌNH THAY ĐỔI

- Quản lý là gì? Lãnh đạo là gì?

- Quản lý quá trình thay đổi

- Lãnh đạo quá trình thay đổi

- Trở thành Nhà lãnh đạo dẫn dắt sự thay đổi

* Thảo luận nhóm giải quyết các vấn đề thực tiễn tại Doanh nghiệp

Học viện Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang là Giám đốc Nhân sự? Bạn là người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũ? Bộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản lý điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu và Giảng viên quản trị công ty, Bộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn và chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

Hotline: 097 345 2082