Xây dựng hệ thống đào tạo trong Doanh nghiệp

1. Lợi ích khi tham gia khóa học

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

- Thấu hiểu các kĩ năng cần thiết trong việc thiết lập hệ thống đào tạo trong doanh nghiệp

- Có khả năng vận dụng các kiến thức, công cụ khoa học để vận hành hệ thống đào tạo trong doanh nghiệp hiện đại

2. Phương pháp giảng dạy

Với kinh nghiệm triển khai nội dung tương tự cho rất nhiều đơn vị, Phương pháp giảng dạy phù hợp là “Giáo dục chủ động”. Cụ thể:

- Học viên là Trung tâm, Giảng viên là người dẫn dắt, gợi mở bằng phương pháp sinh động, trực quan.

- Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)

- Làm việc nhóm (Team work)

- Thuyết trình (Presentation)

- Định hướng thực hành liên tục, chú trọng case study thực tiễn.

- Tư duy, tiếp nhận tích cực.

3. Nội dung khóa học

PHẦN I. TRIẾT LÝ VÀ HÌNH THỨC TIẾP CẬN ĐÀO TẠO

- Triết lý đào tạo, Chính sách đào tạo của Doanh nghiệp

- Cấu trúc Mô hình Đào tạo Doanh nghiệp – Chỉ tiêu Đào tạo và Giảng dạy

- Tiếp cận “Đào tạo theo Chức danh”

- Tháp đào tạo

PHẦN II. THIẾT LẬP KHUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

- Quy hoạch Khung CT đào tạo theo chức danh

- Lập Kế hoạch Đào tạo

- Thiết lập hệ thống Biểu mẫu và Công cụ

- Thực hành xây dựng Khung CT đào tạo theo chức danh

PHẦN III. MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO

- Mô hình OLGA, GROW, OLIS trong Huấn luyện nhân viên

- Triển khai Kế hoạch Đào tạo – Huẩn luyện

- Đo lường và Đánh giá hiệu quả đào tạo

- Truyền thông kết quả đào tạo

PHẦN IV: XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRONG DOANH NGHIỆP

- Khung chương trình và Kế hoạch đào tạo của Doanh nghiệp

- Quy trình đào tạo

- Phát triển giảng viên nội bộ

- Bộ công cụ đánh giá Nhu cầu đào tạo các bộ phận

- Bộ công cụ triển khai hoạt động đào tạo

- Bộ công cụ đánh giá hiệu quả đào tạo

- Kế hoạch 7 bước xây dựng Văn hoá học tập

- Cơ cấu Bộ phận/ Trung tâm đào tạo của doanh nghiệp.

*Thảo luận nhóm giải quyết các vấn đề thực tiễn tại Doanh nghiệp

                                                                                                                                             Học viện Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang là Giám đốc Nhân sự? Bạn là người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũ? Bộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản lý điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu và Giảng viên quản trị công ty, Bộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn và chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

Hotline: 097 345 2082