Xây dựng văn hoá doanh nghiệp hướng tới hiệu suất

1. Lợi ích sau khóa học

- Thấu hiểu nền tảng của văn hóa doanh nghiệp 

- Nắm bắt phương pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng tới hiệu suất

- Thực hiện chiến lược và quy trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp

- Thấu hiểu vai trò của quản lý, lãnh đạo trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

2. Phương pháp giảng dạy

Với kinh nghiệm triển khai nội dung tương tự cho rất nhiều đơn vị, Phương pháp giảng dạy phù hợp là “Giáo dục chủ động”. Cụ thể:

- Học viên là Trung tâm, Giảng viên là người dẫn dắt, gợi mở bằng phương pháp sinh động, trực quan.

- Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)

- Làm việc nhóm (Team work)

- Thuyết trình (Presentation)

- Định hướng thực hành liên tục, chú trọng case study thực tiễn.

- Tư duy, tiếp nhận tích cực.

-  Follow kế hoạch hành động sau training

3. Nội dung khóa học 

PHẦN I: NỀN TẢNG CỦA VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

1. Văn hoá doanh nghiệp là gì?

2. Các lớp văn hoá doanh nghiệp

3. Các biểu trưng thể hiện văn hoá doanh nghiệp

4.Các niềm tin, quy tắc ứng xử được chia sẻ trong doanh nghiệp

5. Các giá trị cốt lõi

* Thảo luận nhóm: Các nền tảng văn hoá Doanh nghiệp tại Tập đoàn

PHẦN II: XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP HƯỚNG TỚI HIỆU SUẤT

1. Các yếu tố tác động đến hiệu suất doanh nghiệp

2. Văn hoá tác động đến hiệu suất như thế nào

3. Nuôi dưỡng các hành vi tạo ra hiệu suất cao

* Thảo luận nhóm: Phân tích các hành vi, các rào cản tạo nên hiệu suất kém tại đơn vị? Giải pháp

PHẦN III: CHIẾN LƯỢC VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

1. Chiến lược xây dựng văn  hoá doanh nghiệp

2. Các rào cản trong xây dựng VHDN và đối sách

3. Quy trình 7 bước xây dựng văn hoá doanh nghiệp

* Bài tập thực hành: Lập kế hoạch xây dựng VHDN tại Tập đoàn

PHẦN IV: VAI TRÒ CỦA CẤP QUẢN LÝ LÃNH ĐẠO TRONG XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

1. Vai trò của các bên trong xây dựng VHDN

- Lãnh đạo cấp cao

- Quản lý cấp trung

- Khối Đào tạo và Phát triển văn hoá

*Game mô phỏng vai trò các bên

2. Các kỹ năng của Người quản lý trong việc xây dựng VHDN

3. Lập kế hoạch xây dựng, duy trì VHDN  tại từng Phòng, Ban

Học viện Quản trị HRD Academy

Bạn đang lãnh đạo một Doanh nghiệp phát triển? Bạn đang là Giám đốc Nhân sự? Bạn là người phụ trách công tác Đào tạo & Phát triển? Bạn cần một đối tác để phát triển năng lực tổ chức, năng lực đội ngũ? Bộ Chương trình huấn luyện đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Doanh nghiệp của Bạn. Được thiết kế bởi các chuyên gia giữ vị trí Quản lý điều hành tại các Tập đoàn hàng đầu và Giảng viên quản trị công ty, Bộ chương trình chứa đựng các bài học kinh nghiệm thực tiễn và chuẩn mực quản trị hiện đại. Xem chi tiết tại ĐÂY 

Hotline: 097 345 2082